DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Biodiverzita

 Biodiverzita

 

 Co je to biodiverzita?

Biodiverzita,  tedy  biologická  rozmanitost,  znamená  variabilitu  všech  žijících  organismů;  
zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů a služby ekosystémů. Je
popsána  jako  rozmanitost  života  ve  všech  jeho  formách,  úrovních  a  kombinacích.  Přitom  
nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi  
nimi. Proto je biodiverzita v tomto pojetí považována za vlastnost života. Každý druh, ať již  
živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek.

Zachování  biologické  rozmanitosti  je  nezbytné,  protože  udržuje  stabilitu  ekosystémů.  I  
organismy,  jejichž  vliv  na  fungování  ekosystému  byl  doposud  nepatrný,  mohou  odvrátit  
například přírodní krize.  

Ekosystém  je  dynamický  komplex  společenství  rostlin,  živočichů,  mikroorganismů  a  jejich  
neživého prostředí, které vzájemným působením tvoří funkční jednotku. K ekosystémům patří  
pouště,  korálové  útesy,  mokřady,      deštné  pralesy,   pastviny,  městské  parky  a  obdělávaná  
zemědělská půda.                                                                                             

Služby  ekosystémů jsou  přínosy,  které  lidé  z  ekosystémů  získávají.  Patří  k  nim  potraviny,
voda, dřevo, regulace klimatu, ochrana před přírodními nebezpečími a regulace eroze.

„S tím, jak dochází k poklesu přírodní rozmanitosti, dochází také k nedostatečnému fungování  
takzvaných ekosystémových služeb. To jsou služby, které se dají těžko penězi vyčíslit, ale bez  
kterých bychom nemohli fungovat. Už jen ten prostý fakt, že řeka teče a že v ní teče voda,  
která je relativně čistá a použitelná třeba na pití nebo k jiným účelům; už jen to, že pravidelně  
prší nebo naopak svítí sluníčko a je teplo, že nám určité ekosystémy poskytují zdroje potravy i  
zdroje  léčiv,  stavební  materiál,  obnovitelné  zdroje  energie –  to  všechno  jsou  ekosystémové  
služby,  které  v  podstatě  ani  nevnímáme.  Bereme  je  jako  samozřejmost,  ale  s  tím,  jak  je  
přírodní prostředí ochuzováno a jak se mění jeho pestrost a bohatost, tím menší ekosystémové  
služby  poskytuje  a  tím  větší  riziko  pro  další  udržitelný  rozvoj  lidské  společnosti  z  toho  
vyplývá.― (Lukáš Viktora)

                                                                                             
Změny biodiverzity

K proměnám v zastoupení a složení druhů dochází přirozenou cestou, v současné době však nejvýznamnější změny způsobuje člověk svou činností.

        Přírodní změny - eroze, výbuchy sopek, zemětřesení, nejslabší jedinec nepřežije….


       Způsobené člověkem – kácení a vypalování deštných pralesů, vysoušení mokřadů,  
    zemědělská půda, rybolov zaměřený pouze na určité druhy ryb…
     
                                                                  
   
    Příklady změň způsobené člověkem:

 • Mezi léty 1970 a 2000 klesl celkový počet druhů na Zemi o 40 %, konkrétně druhů vodních a mokřadních o 50 %.
 • V Severním Atlantiku se za posledních 50 let snížilo množství ryb.
 • Každoročně ztrácíme asi 6 milionů hektarů tropických deštných pralesů.
 • V Karibské oblasti ubylo za posledních 30 let až 50 % plochy korálových útesů.

Proč je biodiverzita důležitá?

Stále  pokračující  snižování  biodiverzity  bezpodmínečně  vyústí  v rapidní  pokles  přírodního  
bohatství  a  ohrozí  poskytování  ekosystémových  služeb,  kterých  naše  společnost  využívá.  
Prvotní zdroj většiny produktů, které běžně a se samozřejmostí používáme, pochází z přírody.  

„Takový obecný a všeobecně platný důvod je, že biodiverzita stále klesá, že neustále dochází  
k jejímu ochuzování."
(Lukáš Viktora)


Z příkladů:
Jestliže vymizí bakterie a houby, které zajišťují rozklad organických zbytků a tím zúrodňují půdu, dramaticky poklesne zemědělská produkce. To stejné hrozí, jestliže se sníží množství hmyzu, který zajišťuje opylování hospodářských plodin. Také 42 % léků používaných proti rakovině pochází z přírody. O mnohých dalších ještě ani nevíme.  

Se ztrátou biodiverzity tedy ztrácíme nejen krásu a bohatost přírody, ale také destabilizujeme  
ekologické procesy, na kterých závisíme. Přitom na zdravých ekosystémech závisí budoucnost lidstva. Snižováním biodiverzity tedy ohrožujeme především sami sebe.  


 Co biodiverzitu ohrožuje?

 •  99 % ohrožených druhů je ohroženo kvůli lidské činnosti

 

 •  degradace a ztráta biotopů patří mezi hlavní ohrožující faktory - má dopad na 86 % všech ohrožených ptáků, 86 % ohrožených savců a 88 % ohrožených obojživelníků

 

 •  zavlékání cizích druhů - v ČR především problém s netýkavkou žláznatou, křídlatkami, akátem, americkými raky atd.

 

 •  přílišné využívání a tím vyčerpávání přírodních zdrojů a ekosystémů - těžba surovin, rybolov, lov atd.

 

 •  znečištění prostředí a nemoci

 

 •  změny klimatu - mění migrační chování druhů, blednutí korálů atd.

                                                       
Co je potřeba udělat pro zachování biodiverzity?

 •  Druhy a ekosystémy potřebují prostor k obnově a rozvoji. Přinejmenším 10 % všech ekosystémů by mělo být chráněných.
 •  Bez  biodiverzity  nebude  zemědělství.  Zemědělství  svými  praktikami  často  ohrožuje ekosystémy  i    neprodukční  druhy  -  nižší  používání  pesticidů  a  umělých  hnojiv  je klíčové pro zachování biodiverzity. Principy ekologického zemědělství mohou sloužit jako dobrý příklad.
 •  75 % všech rybářských lovišť je vyčerpáno, mnohé druhy ryb (například treska nebo platýs) jsou již ohroženy. Musíme jich tedy využívat s mírou a udržitelněji.
 •  Stavba silnic, továren a obytných domů ničí habitaty rostlin a živočichů. Jestli městský i venkovský rozvoj nebude  zohledňovat potřeby přírody, našemu  okolí  bude  brzy dominovat beton a znečištění prostředí.

 

 •  Klimatické změny se v současnosti považují za největší výzvu lidstva. S měnícími se podmínkami se budou měnit také ekosystémy a habitaty živočichů a rostlin. Musíme bojovat s příčinami  klimatických  změn  a uzpůsobovat  podmínky  k tomu, aby druhy mohly migrovat nebo se adaptovat na nové prostředí.
 •  Jestliže  vypustíme  živočicha  nebo  rostlinu  mimo  jeho/její  obvyklý  habitat,  může zemřít. V jiných případech se může stát druhem invazním a ohrožovat místní floru a faunu. Jelikož nikdy nevíme, do které z těchto kategorií daný druh bude patřit a jak se bude v nových podmínkách chovat, zamezení těmto invazím je klíčové.
 •  Biodiverzita je základem udržitelného rozvoje. Ekosystémové služby poskytují základ všem  ekonomickým  aktivitám.  Ochrana  biodiverzity  tedy  musí  být  zakomponována do všech oblastí politického rozhodování.


 „Natura abhorret vacuum. – Příroda se hrozí prázdnoty.“ (Aristotelés)

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz