DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

CHKO Litovelské pomoraví

 CHKO Litovelské pomoraví

 

Charakteristika oblasti

 • Vytvořeno v roce 1991
 • Rozloha 96 km2
 • Ve středu CHKO leží město Litovel
 • Poslaní CHKO-ochrana údolní nivy řeky Moravy
 • Jádro CHKO-vnitrozemská  říční delta => přirozeně meandrující tok řeky Moravy
 • Nachází se zde komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů

Geologie

 • Složitá geologická stavba
 • Střídání období horotvor. pohybů a sedimentací
 • Tektonické pohyby způsobují meandrování a překládání koryt Moravy
 • Zákl. geologický rys – kerná stavba
 • Nachází se zde krasové Mladečské jeskyně

 

Geomorfologie

 • Nachází se zde rovinným či mírně zvlněným povrch
 • Třesínský práh - zbytek původního spojení Bouzovské a Úsovské vrchoviny.

Půdní poměry

 • Nejméně prozkoumané
 • Podloží údolní nivy tvoří kvarterní štěrkopísky,kt. Jsou pokryty povodňovou hlínou
 • Typická zvýšená hladina podzemní vody

 

Vodopis

 • Řeka Morava je páteřní řekou
 • Délka toku Moravy v CHKO je 44 km
 • Morava se rozvětvuje a vytváří vnitrozemskou deltu
 • Obrovský význam má samočistící schopnost řeky
 • CHKO je závislá na vodním režimu údolní nivy řeky Moravy
 • Významný zdroj pitné vody

 

Klimatické poměry

 • CHKO Litovelské Pomoraví leží v mírném klimatickém pásu
 • Má poměrně málo srážek
 • Průměrné roční srážky - kolem 600 mm
 • Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 76%

Flóra

 • Lesní biotopy
 • Lužní lesy a olšiny
 • Lesy pahorkatin
 • Nelesní biotopy
 • Nivní louky
 • Řeka a její břehy
 • Stojaté vody a mokřady

 

Lesní biotopy

 • Nachází se zde lužní lesy, smíšené dubohabrové háje, lipové dubohabřiny a olšiny
 • Díky zachovalému charakteru i floristické a vegetační pestrosti patří ke klenotům krajiny střední Moravy
 • Jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující rozmístění vegetace je reliéf

Lužní lesy a olšiny

a) lužní lesy

 • Charakter je podmíněn vysokou hladinou podzemní vody a záplavami
 • Měkký luh-v oblasti častých a silných záplav

                      -jasany, vrby a topol černý

 • Tvrdý luh-v oblasti ojedinělých a slabých záplav

                    - dub letní, lípa, javor a jilm

 • Jarní aspekt-výskyt bledulí, sněženek…..    
 • Letní aspekt- výskyt kopřiv chmel otáčivy a někdy i orchidej kruštík polabský

 

b) olšiny

 • trvale podmáčené
 • olše,jasan ztepilý,blatouch bahenní

 

Lesy pahorkatin

 • Zachovalé
 • Původní druhy rostlin i živočichů
 • Najdeme tu společenstva dubohabřin, habrových javořin, doubrav…
 • Vhodné podmínky pro růst teplomilnějších druhů rostlin

 

Nelesní biotopy

 • Společenstva rákosin, vysokých ostřic a vlhkých až čerstvě vlhkých luk
 • Přeměněna v ornou půdu => zachovala jen třetina rozlohy
 • Podmínkou pro existenci je zachování  přirozeného charakteru toku řeky Moravy
 • Doprovodné mokřadní biotopy - Nenahraditelná součástí lužní krajiny

Nivní louky

 • Jsou protierozním, vodoochranným a protipovodňovým prvkem v nivě
 • Porosty sousedící s lužním lesem nebo břehovými porosty toků
 • Do současné podoby by se nevyvinuly bez dlouhodobého zemědělského hospodaření
 • Roste zde např.: hrachor bahenní , violka slatinná , kosatec sibiřský…

 

Řeka a její břehy

 • Řeka je z velké části neregulovaná => můžeme vidět ukázky přirozeného koryta
 • Samočistící schopnost řeky je podmínkou pro existenci mnoha druhů živočichů a rostlin
 • Typická pobřežní vegetace s chrasticí rákosovitou  či ostřicí banátskou

Stojaté vody a mokřady

 • Rozmanité podmínky-díky různé výšce vodního sloupce, intenzitě oslunění a množství živin
 • Bublinatka jižní, šípatka střelolistá, šmel okoličnatý

 

 

Fauna

 • Bezobratlí
 • Denní motýli
 • Brouci
 • Ryby
 • Obojživelníci a plazi
 • Ptáci
 • Savci

 

 • Vliv na faunu má okolní zemědělská krajina

 

Bezobratlí

 • Vysoká druhová pestrost je dána vysokou produktivitou ekosystému říční nivy
 • CHKO Litovelské Pomoraví je jedna z nejvýznamnějších lokalit pro zachování společenstev periodických tůní
 • Žije zde např.: žábronožka sněžní, listonoh jarní a další

 

Denní motýli

 • Mohou sloužit jako bioindikátory
 • Na území Litovelského Pomoraví bylo zjištěno 18 druhů
 • Jasoně dymnivkového - vyskytujícího se v okolí Nových Zámků

 

Brouci

 • Nebyla jim dosud věnována náležitá pozornost
 • Byl proveden pouze orientační průzkum
 • Dosud bylo zjištěno 148 druhů ovitých (tj. 32% druhů střevlíkovitých z celé Moravy)

střevlík

 

Ryby

 • V současnosti zde žije asi 35 druhů ryb
 • Žijí zde pstruzi,lipani,parmy a cejni

 

Obojživelníci a plazi

 • V CHKO byly dosud zjištěny tyto druhy obojživelníků a plazů :
 • Blatnice skvrnitá - kriticky ohrožený druh
 • Ropucha obecná - velmi hojná
 • Čolek horský - velmi vzácný
 • Užovka obojková - hojná především kolem různých stojatých vod

 

Čolek horský

 

Ptáci

 • Ptáci jsou nejlépe prozkoumanou skupinou obratlovců v CHKO
 • Bylo zjištěno celkem 48 pravidelně či nepravidelně hnízdících druhů
 • K typickým druhům lužních lesů Lit. Pomoraví patří : šoupálek krátkoprstý, lejsek bělokrký, pěnkava obecná, sýkora modřinka…
 • Na vodní toky obývají např.: kachna divoká, slípka zelenonohá, kulík říční…

 

kulík říční

Savci

 • V CHKO jsou vhodné podmínky pro život skupiny letounů: netopýr černý, netopýr večerní, netopýr velkouchý…
 • Dále se zde vyskytuje lovná zvěř jako např. srnec obecný, prase divoké a daněk skvrnitý
 • Byl zde vysazen bobr evropský

 

bobr evropský

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz